Art for All>>>All for Art >>>Heart for All

Application Forms and Detail


สำหรับกิจกรรมค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ประจำปี 2561 นี้ กำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด ศิลปะ เพื่อมวลมนุษย์ รวมใจสร้างสรรค์ด้วยพลังแห่งศิลป์
( Art for All>>>All for Art >>>Heart for All ) ด้วยการส่งเสริมให้เยาวชนที่บกพร่องทางการมองเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว และสติปัญญา ตลอดจน เยาวชนที่ไม่พิการ ที่มีความแตกต่างทั้งร่างกายและจิตใจ ได้รับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ควบคู่คุณธรรม อย่างมีศักยภาพและมีความสุข ผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันภายในค่ายศิลปะ

สนใจสมัครเข้าร่วมและ/หรือร่วมบริจาคเพื่อเติมเต็มความสุขให้เด็กพิการ ได้ที่นี่ (Update: 18 พฤศจิกายน 2561)

# Form Detail Download
1 ใบสมัคร โครงการค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ วันที่ 30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2561 ณ กระทรวงวัฒนธรรม และมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Download
2 ใบสมัคร ใบสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายฯ (สำหรับอาสาสมัคร) Link
3 ใบสมัคร ใบสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายฯ (สำหรับเยาวชน) Download
4 ใบสมัคร ใบสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายฯ (สำหรับครู) Download
5 ใบสมัคร ใบสมัครเข้าร่วมโครงการค่ายฯ (สำหรับผู้ปกครอง) Download